Medium, Helderziende, Paralijn, Paragnost, Medium angel, Helderzienden online, astrolijn, Tarot,
kaartleggen, Spirituele bellijn, Paranormaal, Helderziendheid, Waarzegster, Toekomstvoorspellen,
Voorspellingen, Online kaartleggen, Betrouwbaar medium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar Hoofdpagina

De Passie van Jezus
 

'Wie mij wil volgen moet zichzelf vergeten,
zijn kruis dragen en mijn weg gaan...'

Rob van der Wilk over het leven van een groot profeet, een priester, genezer en een koning.

Door Jezus kom je tot de Vader en ontvang je de Heilige Geest. De esoterische betekenis van zijn naam is profeet, priester en koning. Drie titels in 1 die wel van elkaar te onderscheiden zijn maar niet te scheiden zijn. Je hoeft geen Christen te zijn om bij Zijn Vader in de eeuwigheid te komen, in de hemel komen we allemaal; de Christen, de Moslim, de Boeddhist en de Hindoe. Ook iemand die zegt ‘Ik geloof alleen in mezelf’ kom je tegen in Gods koninkrijk. Met Pasen gedenken wij Zijn kruisiging en Zijn Wederopstanding. Met Pinksteren gedenken wij de verspreiding van het woord en uiteindelijk de Hemelvaart. Het is volbracht...
 


2000 jaar geleden
Aartsengel Gabriël kwam meer dan 2000 jaar geleden in opdracht van God de boodschap brengen bij de tempelpriester Zacharias, de boodschap dat Hij een zoon krijgt. De oude priester zag Gabriël voor hem staan in een Romeins vechttenue beslagen met goud en zilver. Gabriël straalde zonlicht uit en sprak: ‘Wees niet bang, Zacharias de gebeden van je vrouw zijn verhoord. Elisabet zal het leven geven aan een zoon. Je moet hem Johannes noemen. ’Tientallen jaren verder wordt dit kind Johannes de Doper genoemd. Hij is een profeet en profeteert de komst van de verlosser. Velen die in Johannes geloofde dachten dat hij de verlosser was en vroegen daarnaar waarop Johannes zei:
 ‘Ik ben een roepende in de woestijn’
 

 

Op een dag zag hij Jezus naar hem toekomen om zich in de rivier de Jordaan door hem te laten dopen. ‘Daar is het Lam, die de zonde van de wereld zal wegnemen. Hem bedoelde ik’, zei Johannes. ‘Ik wist dat na mij iemand zou komen die belangrijker is dan ik.’ Op het moment dat Jezus uit de onderdompeling opstond zag Johannes het hemelrijk opengaan en een duif op Hem neerdalen.

Gods stem klonk en Hij sprak:

 

‘Jij bent Mijn geliefde zoon, de man naar Mijn hart’


De priester sprak: ‘Ik ben een oude man en Elisabet is ook op leeftijd. Gabriël zei: ‘Ik ben degene die naast Gods troon staat, en ik ben naar je toegekomen Zacharias, om je het blijde nieuws te vertellen.’ Toen Elisabet in haar zesde maand was stuurde God Gabriël naar de mooie Maria.


Maria
Maria was verloofd met Jozef die afstamde van koning David. Zij woonde nog thuis bij haar ouders. Gabriël stapte in al zijn glorie haar woning binnen en sprak de legendarische woorden:

‘Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u.
Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.’

‘Wees niet bang Maria’, zei Gabriël, ‘Luister. Je wordt zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. Je zult hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en aan zijn koningschap zal geen einde komen’. ‘Dat kan niet’, sprak Maria geschrokken. ‘Ik ben verloofd met Jozef. Ik houd van hem.’ ‘De kracht van de allerhoogste zal je bedekken. Je kind is aan hem gewijd en zal zijn zoon genoemd worden. En luister,’zei Gabriël, ‘ook Elisabet, je familielid krijgt een zoon op haar leeftijd. Ze is al in de  zesde maand terwijl ze onvruchtbaar was. Gabriël ging weg en Maria knielde neer en zei:


‘Mijn ziel prijst de Heer
Hij heeft zijn oog op mij laten rusten
Iedereen zal mij gelukkig prijzen
Mijn ziel prijst de Heer.’

 

 
Zijn leer
Jezus was een provocateur. Dat betekent dat Hij tegen de gevestigde orde in ging. Hij trok door stad en land om de mensen te helpen en hun hoop en kracht te geven. De leer die Hij preekte was voor iedereen helder en duidelijk:
 


 

‘Vraag en je zal krijgen, zoek en je zal vinden
Klop en er zal voor je worden open gedaan.
Ja, iedereen die vraagt zal krijgen en wie zoekt
Zal vinden en voor wie aanklopt zal worden opengedaan.
Is er iemand die zijn kind een steen geeft als die om een brood vraagt.
Of een slang geeft als het om een vis vraagt
Ondanks je slechtheid weet je aan je kinderen
De goede dingen te geven.
Hoeveel meer goede dingen zal dan de
Hemelse Vader je geven als het hem vraagt.’
 

Mattheüs 7-7-8

‘Het oog is de lamp van het lichaam. Is je oog helder dan
is je hele lichaam verlicht.
Maar is je oog boosaardig dan is het hele lichaam duister.
Dus, als de lamp in je is uitgegaan dan zal het duister in je zijn.
 

Oordeel niet over anderen, dan zal God niet oordelen
Over jou. Hij zal je op dezelfde manier beoordelen als
Waarop je anderen hebt beoordeeld. Hij zal je meten
Met de maat waarop jij anderen meet.
 

Waarom kijk je naar de  splinter in het oog van de ander,
En merk je de balk niet in je eigen oog. Hoe durf je
Tegen een ander te zeggen: ‘Laat mij die splinter
Uit je oog halen.’ Terwijl je zelf een balk in je oog hebt.
Haal eerst die balk uit je eigen oog, dan zie je pas scherp genoeg
Om die splinter uit het oog van de ander te halen.
 

Geef wat heilig is niet aan de honden, want ze komen terug
Om je te verscheuren. En gooi je parels niet voor de zwijnen,
Want ze vertrappen die met hun poten.
 

Behandel de mensen zoals jij door hun behandeld wilt worden.
 

Pas op voor valse profeten. Ze komen in schaapskleren naar je toe,
Maar in werkelijkheid zijn het  roofzuchtige  wolven.
Je kan ze herkennen aan hun vruchten. Je plukt geen druiven van
Een doornstruik en geen vijgen van distels. Een goede boom draagt
Goede vruchten en een slechte boom slechte vruchten. Hij wordt omgehakt en in het vuur gegooid. Zo kan je de valse profeten herkennen, Aan hun slechte vruchten.’

 


 

Het volk bejubelde Hem en de overheid schuwde Hem. De opperpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten maakten onderling plannen om Jezus op te laten pakken en te veroordelen tot de dood.
 


 


Jezus de Genezer


Hij drijft demonen uit, geneest zieken en doet wonderen
Jezus trekt door het land en brengt Zijn leer onder de mensen. Hij gaat de tempel binnen om de mensen onderricht te geven. De mensen zijn onder de indruk want Hij spreekt met gezag en overtuiging. Op dat moment was er een man in de tempel die in de macht  was van een demon, een boze geest. De demon schreeuwde: ‘Wat wil je Jezus, ben je gekomen om mij te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, jij bent die Heilige van God.’ Jezus zei met kracht in Zijn stem: ’Zwijg, en ga uit de man weg.’ De demon verliet stuiptrekkend en schreeuwend het lichaam van de man. Jezus verliet de tempel en ging naar het huis van Simon, een van zijn leerlingen. De schoonmoeder van Simon lag met zware koorts in bed. Jezus ging naar haar toe, pakte haar hand en hielp haar opstaan. De koorts was weg. S avonds, na zonsondergang, brachten de mensen Hem alle zieken en bezetenen. De hele stad had zich voor het huis verzameld.
 

Veel zieken met allerlei kwalen genas Hij. Ook dreef Hij veel demonen uit.
 

Jezus trok verder, er kwam een melaatse man op hem af. Hij knielde neer en smeekte; ‘Als u wilt, kunt u mij genezen?’ Jezus stak Zijn hand uit en raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het.’ En meteen verdween de melaatsheid. Er kwamen mensen aan die een verlamde bij zich hadden, met zijn vieren droegen ze hem. Jezus zei tegen de verlamde: ‘Sta op, pak je bed en ga naar huis.’ De mensen waren buiten zichzelf. Zoiets hadden ze nog nooit gezien. Jezus kwam weer in de tempel, daar was een man met een verstijfde hand. ‘Steek je hand uit’.  Sprak hij. En hij deed dat en zijn hand was weer gezond. Jaïrus, een bestuurder van de tempel kwam eraan en toen hij Jezus zag viel hij voor hem op zijn knieën en smeekte hem:’mijn dochtertje ligt op sterven. Kom alstublieft mee om haar de hand op te leggen.’ Jezus ging met hem mee. Bij het huis van Jaïrus aangekomen zei iemand: ‘Je dochtertje is al gestorven.’ ‘Jaïrus , wees niet bang,’ zei Jezus. Ze gingen naar binnen. Iedereen huilde. Jezus zei tegen hen: ‘Waarom huilen jullie, het kind is niet dood, het slaapt alleen maar.’ Jezus stuurde iedereen naar buiten. Hij nam de ouders van het kind en drie van zijn leerlingen en ging de kamer binnen waar het kind lag. Hij pakte haar bij de hand en zei tegen haar: ‘Meisje, sta op.’ Meteen stond het meisje op en begon te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was buiten zichzelf van verbazing. ‘Geef haar wat te eten’, sprak Hij. Jezus gaf de mensen onderricht op het open land. Uit alle plaatsen kwamen de mensen om naar de meester te luisteren. Het was laat geworden, en Zijn leerlingen vroegen aan Hem. ‘Het is hier vrij afgelegen, stuur de mensen weg dan kunnen ze in de dorpen nog wat te eten  kopen.’ ‘Jullie geven hen te eten’ zei Jezus. ‘Hoeveel broden hebben jullie?” ‘Vijf broden en twee vissen’. Hij nam de vijf broden en de twee vissen en sprak het gezegende gebed uit. Hij brak de broden in stukken en gaf ze aan zijn leerlingen om aan de mensen uit te delen. Ook de twee vissen verdeelde Hij onder de mensen. Iedereen at brood en vis tot hij genoeg had. Het aantal mensen dat had gegeten bedroeg vijfduizend. Meteen hierna zei Hij tegen Zijn leerlingen om vast naar de overkant van het meer te varen. Intussen zou Hij de mensen naar huis geleiden. Het werd avond, de boot was midden op het meer. Jezus was nog aan land. In de nacht liep Hij over het meer naar hen toe en stapte bij hen in de boot. Zijn leerlingen waren verbijsterd. Toen ze het meer waren overgestoken en uit de boot waren gestapt kwamen de mensen uit de hele omgeving naar hen toe. Men begon de zieken op ligmatten naar Hem te dragen. Waar Hij ook kwam, in dorpen of steden, overal legden de mensen hun zieken neer en vroegen Hem om hen aan te raken. En iedereen die Hem aanraakte werd beter.
 

In de nacht liep Hij over het meer naar hen toe... 
 Ik zal gedood worden
Op een dag vroeg Jezus aan zijn leerlingen; ‘Wie denken jullie dat ik ben?’ Een van zijn leerlingen  zei: ‘Je bent Christus’ Jezus sprak: ‘Ik moet jullie wat uitleggen. Er staat veel te gebeuren dat jullie moeten weten. Binnenkort zal ik moeten lijden, ik zal veroordeeld worden door de tempelpriesters, door de schriftgeleerden en de raad van oudsten. Ik zal gedood worden, na drie dagen zal ik opstaan.’Hij keek naar zijn leerlingen en de mensen daar om heen die niet wisten wat ze moesten zeggen. Hij riep al zijn leerlingen en de mensen om zich heen en zei:
‘Wie mij wil volgen moet zichzelf vergeten,
Zijn kruis dragen en mijn weg gaan.’

Jezus wist dat Hij Zijn lot niet kon ontlopen. Hij zou worden gedood maar wanneer de dag of het uur zou komen, wist niemand. Jezus zei tegen Zijn leerlingen: ‘Als het gebeurt, zullen jullie mij allemaal in de steek laten.’ Al zijn leerlingen kwamen in opstand. ‘Al moest ik met u sterven, meester, nooit zal ik zeggen dat ik u niet ken.’ En dat zeiden ze allemaal.


Jezus ter dood veroordeeld


De Passie van Jezus


De volgende dag kwamen de dienaren van de opperpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten en namen hem gevangen. Jezus zei: ‘Ben ik een misdadiger, dat jullie met zwaarden en stokken gekomen zijn om mij gevangen te nemen?’ Toen de dienaren Hem geboeid meenamen vluchtte iedereen en liet hem in de steek. De dienaren voerden hem naar de hogepriester. De hogepriester stelde hem de vraag: ‘Bent u Christus, de zoon van de Gezegende?’  ‘Dat ben ik.’ Antwoordde Jezus.’Men zal mij zien zitten aan de rechterzijde van de Almachtige, op de wolken in de hemel.’ De hogepriester sprak tot de raad;’Je hebt zijn godslastering gehoord. Wat is uw oordeel.’ De opperpriesters, schriftgeleerden en de raad van oudsten spraken het ‘schuldig’ uit en veroordeelde Hem tot de dood. Na het proces voor de raad werd Jezus naar Pilatus, de Romeinse gouverneur gebracht. Maar voordat Pilatus zijn oordeel velt, laat hij het volk kiezen of aan Jezus of aan een moordenaar genaamd Barrabas gratie verleend zou moeten worden. Wanneer het volk luidkeels de bevrijding van Barrabas eist, geeft Pilatus tegen zijn overtuiging in, het bevel om Jezus te geselen en te kruisigen. Zijn handen worden met touw rond de schandpaal gebonden, en de Romeinse soldaten scheurden Zijn kleren van Zijn lichaam. Zij vlochten van doorntakken een kroon en zette hem op Zijn hoofd. Ze begonnen Hem uit te schelden en te bespuwen. ‘Nu ben je koning.’ Riepen de soldaten terwijl ze de doornenkroon diep in Zijn vlees duwden. De Romeinse soldaten begonnen Zijn lichaam te geselen en met stokken te slaan. Het volk keek toe en juichte bij elke slag die Jezus kreeg. Machteloos stond hij daar vastgebonden als een lam dat naar de slachtbank gaat. De beulen hadden plezier in hun werk en pakte een gesel met kleine, metalen weerhaakjes en sloegen Hem waar ze maar konden. Jezus huilde van pijn, zakte door zijn benen en viel op zijn knieën, terwijl zijn beulen doorgingen met Hem te slaan waar zij maar konden. Zijn vlees werd door de weerhaken aan de gesels met kleine stukjes van Zijn lijdend lichaam geslagen. Heel Zijn geteisterde lichaam was bloederig, Zijn arme rug was tot op het kale bot kapot geslagen. Jezus kon niet meer en viel sidderend van de afgrijselijke pijnen op de grond terwijl Zijn beulen lachten. ‘Daar lig je dan, de grote koning.’ Riepen ze terwijl de gesel over zijn huilend gezicht vloog en stukjes vlees van zijn gezicht meetrok. Zijn beulen trokken Hem omhoog, deden Hem een purperrode mantel om en drukte de doornenkroon nog eens wat dieper in zijn hoofd en voorhoofd. De soldaten sloegen Jezus de stad uit om Hem te kruisigen.
 

Jezus en Zijn moeder Maria:

"Moeder, Ik maak alle dingen nieuw.''

 
Ze brachten Hem naar Golgota, dat betekent; Schedelberg. Zijn beulen sloegen Hem aan het kruis met draadnagels door Zijn handen en voeten. Jezus was overmand door angst en vreselijke pijn en kon zich niet verzetten. De opperpriesters, de raad en de schriftgeleerden lachten hem honend uit toen Hij aan het kruis hing en riepen; ‘Waarom red jij jezelf niet, laat nu eens een wonder zien, en kom eens van het kruis af!’ riepen ze bespottend.

''Vader, vergeef hun, zij weten niet wat zij doen.''

Het was twaalf uur s middags, er viel een duisternis over het hele land. Het was donker tot drie uur s middags. En om drie uur riep Jezus luid:
 

 '’Mijn God, mijn God, waarom heeft U mij verlaten?...

In Uw armen leg ik mijn ziel.'' 

 
Jezus gaf een laatste schreeuw en stierf...
 

Na zijn overlijden werd Zijn kapotgeslagen lichaam gewassen, gezalfd, in schoon linnen gewikkeld en in een grafkamer gelegd. Drie dagen daarna gingen Zijn geliefden en Zijn leerlingen de grafkamer binnen en zagen Hem stralend in zijn witte kleed staan. ‘Schrik niet’. Zei Jezus. ‘Hij die gekruisigd is, is door de Almachtige opgewekt’ Iedereen die hier aanwezig was, kon nauwelijks geloven wat ze zagen. Hierna gaf Jezus zijn leerlingen de volgende opdracht:
 ‘Trek de wereld door en maak het goede nieuws bekend.
Wie gelooft zal gered worden, Wie in mij gelooft zal nooit sterven...’
 

 

 Licht & Liefde,


Rob van der Wilk,  05-04-2012   


Redactie: Jethro van der Wilk

Bronvermelding: de Bijbel

www.robvanderwilk.nl
www.helderziendelijn.net
 

Copyright © Rob van der Wilk's Paradidakt

Het auteursrecht op de teksten en merknamen gebruikt in deze publicatie behoren toe aan: Rob van der Wilk's Paradidakt - En zijn auteursrechtelijk beschermd.

Uit deze publicatie mag niets vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen, internet (World Wide Web), of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch, electronisch, mechanisch of virtueel.


 

Wil
Aanwezig

Consulent Paradidakt

'Wil: Invoelend medium'
Wil is een invoelend medium dat altijd een antwoord heeft op je levensvragen. Om je te helpen gebruikt hij zijn helderziende arendsoog en zijn Tarot kaarten. Tijdens julle gesprek ziet Wil je persoonlijke ontwikkeling en helpt hij je bij het maken van de juiste keuzes die je verder op weg zullen helpen op je levenspad. Je kunt aan Wil al je vragen stellen over liefde, relaties, gezin, familie, werk en financiën. Ook voor energetische healings door de telefoon kun je bij hem terecht. Wil heeft altijd een luisterend oor. Wil wordt bijgestaan door zijn Indiaanse gids Flying Eagle en werkt recht vanuit het hart.

0909-8020 boxnummer 24 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 24 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Michael
Aanwezig

Consulent Paradidakt

'Michael: Krachtig medium'
Michael is een krachtig medium dat altijd een antwoord heeft op je levensvragen. Michael geeft je engelen energie en gebruikt zijn Tarot kaarten om je te helpen. Tijdens jullie gesprek roept Michael de engelen aan en helpt hij je bij het maken van de juiste keuzes die je verder op weg zullen helpen op je levenspad. Michael zal je beschermen met zijn energetisch vlammend zwaard. Je kunt aan Michael al je vragen stellen over liefde, relaties, gezin, familie, werk en financiën. Ook voor energetische engelen healings door de telefoon kun je bij Michael terecht. Michael heeft altijd een luisterend oor en staat vanuit het licht voor je klaar...

0909-8020 boxnummer 35 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 35 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
Demarco
In gesprek

Consulent Paradidakt

Demarco: betrouwbaar medium
Demarco zal jouw energie aanvoelen en dan aangeven welke obstakels er in je leven voorkomen op liefdesgebied, financieele zaken,sociale omgeving en spiritueel gebied. Demarco ziet waar deze onstakels vandaan komen. Daarnaast geeft hij je ook advies hoe deze af te stoten. Kom tot rust, zodat hij vanuit jouw energieen je leven kan lezen!  Er kan ook contact gelegd worden met overleden dierbaren. Bij Medium Demarco kun je ook terecht voor fotoreadings, toekomst voorspellingen en huisreiniging.

0909-8020 boxnummer 08 (€ 0.90 p/m)
0904-88326 boxnummer 08 (€ 1.75 p/m)
  • Lees meer
 

Algemeen

Ram

Stier

Tweelingen

Kreeft

Leeuw

Maagd

Weegschaal

Schorpioen

Boogschutter

Steenbok

Waterman

Vissen

0909 8020 80 cpm

Aanwezig

In gesprek

Spiritueel keurmerk sinds 1980

Meer dan 33 jaar ervaring in het vak is je garantie voor de beste kwaliteit.


  Beltegoed bestellen en bellen!

- 0909 nummers geblokkeerd?
- bellen vanuit het buitenland?
- koop hier je beltegoed: bestellen en bellen!

Klik hier om beltegoed te bestellen en te bellen


Welkom, 

Op deze website staat een overzicht van de spirituele specialisten die voor jou geselecteerd zijn. Allen helderziend, mediamiek of esoterisch getalenteerd. Ze maken gebruik van verschillende orakels zoals Tarot-, Lenormand- of Engelenkaarten. Sommigen hebben kennis van astrologie of leggen contact met gene zijde.

Rob van der Wilk's Paradidakt is een gevestigde naam in de spirituele en therapeutische wereld en bestaat al sinds 1980. Meer dan 33 jaar ervaring in het vak is de je garantie voor de beste kwaliteit.

Bij Rob van der Wilk's Helderziendelijn bel je helemaal anoniem. De gesprekken worden niet opgenomen.

Je hoeft niet meer op zoek naar integere Helderziende Mediums,  je kunt ze vinden op de Helderziende Lijn.

Voor een betrouwbaar antwoord op levensvragen, spiritueel advies of een luisterend oor, kun je bij deze spirituele specialisten terecht.
 
 Rob van der Wilk's
Helderziende Lijn
Direct contact met de betrouwbaarste Mediums!

NL:0909-8020
BE:0904-88326


Foto reading   

Nieuwe service van onze consulenten om uw consult meer mediamieke diepgang te geven. Mail voordat u uw telefonische consult  begint een foto door van u zelf of van degene waar uw vraag over gaat.   

Klik op de link 'fotoreading' die staat onder de foto van uw consulent en mail de foto gegarandeerd anoniem door.


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medium, Helderziende, Paralijn, Paragnost, Medium angel, Helderzienden online, astrolijn, Tarot,

kaartleggen, Spirituele bellijn, Paranormaal, Helderziendheid, Waarzegster, Toekomstvoorspellen,

 

 

Medium, Helderziende, Paralijn, Paragnost, Medium angel, Helderzienden online, astrolijn, Tarot,

kaartleggen, Spirituele bellijn, Paranormaal, Helderziendheid, Waarzegster, Toekomstvoorspellen,

 

 

Medium, Helderziende, Paralijn, Paragnost, Medium angel, Helderzienden online, astrolijn, Tarot,

kaartleggen, Spirituele bellijn, Paranormaal, Helderziendheid, Waarzegster, Toekomstvoorspellen,